TURN ON'S
dancing, intelligence, long hair, power, wealth
TURN OFF'S
bad body odour...uh.....dumbness, bad teeth and Cheap Behaviour...
ABOUT ME
Ť╠╣є ' M€ '
๑ Ðôŵņ2Ëãřŧĥ ๑

* ЙДm€ : -=|®ää|-|¡£|=-
* дgË : 21
* §єX : 101% mд|€
* ŤЎPє : v€r¥ ÐдήGєЯoü$ 2 ëЙєMi∑$ nD ЯєД| füЙ 4 fЯnÐz....i g3Ŧ ЯєД|L¥ fUЯioUs iИ pĦaÐdĦªZ....$o b-ώдЯє
* Z0ÐiДÇ $iGИ : ¢äñ¢ë®
* ╠╣єIgĦŦ : 5.11 Fє€Ŧ
* ĦªЙÐz : 2
* FiИg€Яz (0v bOŦĦ hДЙdz) : 10
* |€gZ : 2
* fiИg€Яz (0v bOŦĦ f∑€t) : 10
* Иo$€ : Ў∑§ (ωiÐ 2 ħ0|єZ)
* ŦдÏL : Иo
* ĦoЯnZ : ЙŎ
* bЯдIή : ήo
* Ŧє€tĦ : 28
* $є|F Яe§p€t : ¥є$
* ÇhдRªCŦєЯ : |oŎs€
* Ç╠╣єдP : ¥єŠ
* ДИNo¥iЙg : y€s
* βoÐ¥ ŦєMp€ЯдŦuЯe : 54.3 C
* €Ўę Çό|ŎuЯ : ßr0ώЙ (ŤüRñZ ЯěÐ ω€n åЙgЯy)
* ħДiЯ Çό|ŎuЯ : ß|дCk
* ÇoMp|€xIόЙ : ώĦєaŦi$ħ
* cдЯ : ¥ê§
Updates
Comments
No Comments. Login or Signup to be first.